Nyhedsbrev august 2020

Hermed nyhedsbrev for 2. halvår. Foråret – og 1. halvdel af 2020, har været en noget anderledes og til tider hektisk en af slagsen præget af Corona. Arbejdet fortsætter i staldene og således også i Foreningen Welfare Pigs. I dette nyhedsbrev kan du læse mere om problematikken med at ansøge om miljøtilladelse til at bygge til løse søer, samt status på ERFA-møder, medlemsmøder, forskning og forsøg hos SEGES.

Farestier til løse søer – velfærd vs. miljø

Af miljøkonsulent Heidi Birch Wentzlau, SvineRådgivningen

I foråret 2017 trådte Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i kraft. Et centralt begreb i denne er produktionsareal. Produktionsarealet er areal, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning og udledning af både lugt og ammoniak beregnes herfra. Med større stier følger altså en større udledning af BÅDE lugt og ammoniak.

Da der i dag ikke eksisterer målinger af ammoniak- og lugtemission fra farestier til løse søer, foregår beregninger på antagelsen om, at udledningen fra farestiens bund er ens, uanset om soen står i en kassesti, eller hun er i løsdrift.  Når stiens areal øges med ca. 30%, stiger udledningen af ammoniak og lugt på samme måde, til et niveau væsentligt over det tidligere anvendte. Denne ulighed øges betragteligt, hvis man vælger farestalde med fulddrænet bund, der for mange synes som den mest driftssikre løsning i disse systemer.

BAT-niveauet for farestaldene er desværre heller ikke tilpasset de nye opstaldningssystemer. Det betyder, at vi miljøteknisk set har meget vanskeligt ved at balancere besætningernes ammoniakudledning til det krævede niveau, når vi som ovenfor beskrevet arbejder med en merudledning sammenlignet med kassestierne. Denne beregningstekniske forskel udløser lige nu store ekstraomkostninger til ammoniakreducerende virkemidler hos de landmænd, som vælger at etablere farestier til løse søer!

Der findes dog flere indretninger af farestier til løse søer, hvor gylleoverfladen, på trods af et større produktionsareal, kan være på samme niveau som de traditionelle farestier, der også har betydelig variation i andelen af spaltegulvsområde per sti. Med den nuværende viden er der, set fra vores side, ikke fagligt grundlag for at stille (meget) større krav til reduktion af miljøpåvirkning ved farestier til løse søer sammenlignet med kassestier.

Lugtudledningen påvirkes af indetemperatur, gylleoverflade, fodring, belægning, luftskifte etc. Ved farestier til løse søer med delvist fast gulv, forventes indetemperatur på niveau med eller under indetemperatur i stalde med kassestier. Gylleoverfladens størrelse kan være identisk med kassestien og fodringsteknisk er der heller ikke de store variationer sammenlignet med traditionelt opstaldede søer, belægningen er lavere – mens luftskiftet sandsynligvis vil være nogenlunde uændret, når vi har den samme mængde varmeproducerende enheder, der skal ventileres ud. Der er således ikke fagligt grundlag for at forvente, betydeligt større lugtudledning fra farestier til løse søer sammenlignet med kassestier.

Ovenstående problemstilling er fremført for L&F og SEGES-svineproduktion – desværre uden det for nuværende har givet anledning til lovmæssige ændringer eller iværksættelse af konkrete målinger på disse staldtyper.

Sektordirektør med til medlemsmøde i Welfare Pigs

Den 26. februar var der medlemsmøde i Welfare Pigs, hvor alle medlemmer og sponsorer var inviteret. Mødet blev afholdt på Rådgivningscenteret i Herning og der var besøg af sektordirektøren for SEGES Svineproduktion, Christian Fink Hansen. Christian var blandt andet inde på de politiske områder i SEGES

Svineproduktion og hovedemnet var naturligvis løse søer i farestalden.

”SEGES Svineproduktion VIL løse søer i farestalden”, havde Christian med på hans første slide.

Derudover var én af vores gode sponsorer, DanVit, på scenen og fortalte om deres virksomhed og hvad de kunne tilbyde. De har f.eks. rigtig gode erfaringer med deres mælkeanlæg lige nu, fortalte Karsten Nordestgaard Andersen, salgschef hos DanVit.

Udover DanVit deltog også SKIOLD JYDEN, Boehringer Ingelheim og Vilomix.

Besøg af Sektordirektør Christian Fink Hansen til medlemsmøde
DanVit på scenen

ERFA-gruppe i Welfare Pigs – status

I uge 4 var der sæsonopstart i ERFA-gruppen. Denne gang blev vejen lagt forbi staldene hos Gammelgaard I/S ved Odder. Hans, som er farestaldsansvarlig og med i ERFA-gruppen, havde os med på rundtur og temaerne på dagen var fodring af pattegrisene, samt optimering på soens mælkeydelse via fodringen. Der blev også under mødet startet op på et mindre projekt, hvori besætningerne skulle begynde at registrere deres døde pattegrise ud fra samme registreringsark. Formålet var, at vi senere på året skulle sammenligne dødsårsager mellem besætningerne og finde ud af, om man kunne finde en sammenhæng mellem søerne og tabet af grise. 

Herefter indtræf Corona, som også ramte vores ERFA-gruppe, der ellers havde planlagt et møde i april, hvor turen skulle have gået til Laboratoriet for Svinesygdomme i Kjellerup. Fokus denne dag skulle have været pattegrise-USK og opfølgning på de registreringer, der var lavet ude i besætningerne. I stedet afholdtes et SKYPE-møde af ca. 1,5 times varighed. Det fungerede rigtig godt, og der blev diskuteret om aktuelle problemstillinger i de deltagende besætninger, samt opsamling på de indsendte registreringer fra dødeskemaerne. En god måde at holde et hurtigt og effektivt møde på, og muligvis noget vi vil holde fast i fra tid til anden.  
Vores næste møde er ikke fastsat endnu, men vil komme til at ligge i slutningen af oktober eller starten af november.  

Kasper Gade Panduro
SvineRådgivningen, Tovholder på ERFA-gruppen
2926 8249
kpa@sraad.dk

Profilbrochure

I bestyrelsen har vi hen over sommeren arbejdet på vores profilbrochure for Welfare Pigs.

En brochure som vi er blevet rigtig godt tilfreds med og som vi glæder os til at sende ud til jer medlemmer.

Brochuren kommer i en trykt version og en elektronisk version – på dansk og engelsk. Tanken er, at I skal dele den med jeres gode medarbejdere, dele dem ud til jeres gæster, kollegaer og andre med interesse for griseproduktion. Vi håber ligeledes, I vil bruge den elektroniske version på jeres Facebook og/eller hjemmesider.

På den måde får vi bredt kendskabet til vores forening ud og vi får krediteret vores sponsorer, som har været med til at finansiere brochuren.

Så snart brochuren er færdig i trykken, vil I modtage et parti med posten.

Jonas Würtz Midtgård

Formand, Welfare Pigs
4084 0510
jowras@go-gris.dk

Synlighed – Facebook og hjemmeside

Vi ønsker at promovere vores medlemmer på vores Facebookside med korte besætningsbeskrivelser, billeder og udtalelser. Derudover tilstræber vi at dele alle de gode artikler, som vi finder i vores skrevne medier samt web-medier. Hvis I ved, at jeres besætninger er med i en artikel, der snart har realase, eller I har kendskab til at nogen af jeres kollegaer pryder diverse forsider eller lignende, så giv os gerne et præg, så har vi mulighed for at dele, mens det er helt aktuelt.

Hjemmesiden er tilbage i en ny og forbedret udgave. Har du input til at styrke foreningens synlighed, så send os gerne et praj på kpa@sraad.dk.

Nye stalde – nye resultater

Asger Krogsgaard – Mogensgaard – indviede i starten af juli deres nye stalde med løse søer i farestalden. Byggeriet/udvidelsen er til 1.900 søer i alt – med 480 farestier til løsgående søer, i målene 2,40 x 2,60 m. Asger & Co. har valgt Jyden inventar i fiber, med røde Schonlau støbejerns-riste i hele stien, på nær pattegrisehulen hvor der støbes betongulv med gulvvarme, dertil Aniheater. Skiolds 2-strenget tørfodringsanlæg SmartFeeder system er valgt, dermed kan fodringen styres meget præcist og soen kommer op oftere og i længere tid. Det bliver spændende at følge de fremtidige resultater ude på Mogensgaard. På trods af at Covid-19 situationen gjorde det hele lidt mere besværligt, så afholdte Asger & Co. et rigtig fint Åben Stald arrangement den 3. juli.

De første søer i den nye stald
De første søer i den nye stald

Sidst i juli udsendte SEGES en film om løse søer på Overgård Gods. Efter Overgård Gods har bygget nye stalde og stier til at kunne varetage løse søer, har man registreret en markant forbedring i pattegriseoverlevelsen. Man valgte løse søer, fordi der skulle startes fra bunden af med en ny stald og her i 2020 mente man, det var mest naturligt at vælge løse søer. På Overgård Gods er man overrasket over, hvor nemt det er gået med at skifte fra kassestier til løsgående – overbevisningen var helt sikkert, at der var mere arbejde med at søerne lagde sig på grisene, end der har været. Før hen var der meget arbejde for bare at holde dødeligheden på 15%, nu betaler det sig at gøre en indsats, – man kan se de ting, man gør, flytter på resultaterne siger driftsleder Kristian Vinther i filmen fra SEGES. Overgård Gods har med den nye stald forsøgt at fremtidssikre produktionen ved at give søerne mere plads.  

Holdninger og motivation til forandring som kan lede til bedre dyrevelfærd

I maj udkom DCA-rapport nr. 166 fra Aarhus Universitet der viser resultaterne af et forskningsprojekt, som har haft til formål at generere ny viden om, hvad der motiverer ejere og ansatte i landbruget til at skabe forandring og forbedre dyrevelfærden – hertil har et par af vores medlemmer også været interviewet. Rapporten viser, at motivation til forandring i høj grad beror på landmandens egen drivkraft og mod til at løbe en risiko. Motivationen afhænger dog også af, om man har en økonomisk soliditet, som gør risikoen mindre. Tilsvarende kan økonomisk støtte eller en mérpris for produktet ved at tilslutte sig et dyrevelfærdsmærke være afgørende for, om man tør gå i gang. Selve glæden ved at se dyr på en ny måde, hvor de i højere grad får opfyldt muligheden for at udleve deres adfærd, er også en drivkraft.

Status på afprøvninger ved SEGES Svineproduktion

Hos SEGES Svineproduktion har man løbende en del forsøg og afprøvninger i gang, der omhandler løse søer i farestalden. Vi har modtaget en status for 2020 fra Vivi Aarestrup, SEGES.

2020:

Faresti til løse søer med store kuld

  • Publikation med erfaring med fire typer af farestier til løse søer med store kuld. Er fortsat i gang i tre besætninger – og der vises lovende erfaringer. Der søges om at udvikle dette område i 2021.

Løse søer – management

  • Video, som dels illustrerer søer og grises brug af sti og dels udvalgte managementrutiner. Der er optaget en del video, redigering mangler. Resultater vises blandt andet til Viden på Tværs.

Overvågning:

  • Sammenhæng mellem søers foder- og vandforbrug samt temperatur (overflade og rektal) er analyseret. Afventer, forventes igangsat i 2020.

Hygiejne og fast gulv

  • Screening af 10 tiltag til sikring af tørt fast gulv. Der er 10-11 tiltag i gang i besætning. Det ser ud til, at der er forskel i effekt.

Vivi Aarestrup Moustsen
Chefforsker, ph.d.
Stalde & Produktionsstyring

4062 3885
vam@seges.dk

Følg os på facebook

Husk at ”synes godt om” vores side på Facebook, så vi kan nå ud til endnu flere svineinteresserede danskere.

Tak til vores sponsorer

Vi ønsker alle en forrygende efterårssæson. Meld meget gerne ind, hvis du har relevante emner eller erfaringer, der skal nå alle foreningens medlemmer.

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse på siden.